Brandskyddsutbildning

Brandskyddsexperten tillhandahåller ett brett urval av brandskyddsutbildningar som vid behov kan kundanpassas för att uppfylla ditt behov. Utbildningsorter är Malmö och Ängelholm, alternativt på beställarens arbetsplats.

Anläggningsskötare, automatiskt brandlarm
Utbildning för fastighetsskötare eller personal som skall ansvara för fastighetens eller verksamhetens automatiska brandlarmsanläggning.

Innehåll

 • Allmänt om brandskydd
 • Anläggningsskötarens uppgifter
 • Brandlarmsanläggningens uppbyggnad
 • Brandteori
 • Larmlagring och larmorganisation
 • Regelverk
 • Risk
 • Räddningstjänsten


Föreståndare brandfarlig vara
Utbildning för de som skall vara föreståndare för brandfarliga eller explosiva varor enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) med tillhörande föreskrifter.

Utbildningen syftar till att deltagaren ska kunna verka som föreståndare och ansvara för hanteringen av brandfarliga varor på sin arbetsplats. Utbildningen följer AFS 2003:3/SRVFS 2004:7, (ATEX Användardirektivet). Kompletteras lämpligen med brandskyddsansvarig.

Innehåll

 • Begrepp
 • Brandteori
 • Brandfarliga varor
 • Lagar & Regelverk
 • Förvaringsregler och hantering
 • Tillstånd
 • Föreståndarens ansvar
 • Riskhantering

Grundläggande brandskydd
(kurstid 3 timmar)
Varje verksamhets viktigaste resurs är personalen och statistik visar att det även är personalen som släcker flest bränder och inte räddningstjänsten. Därför är det viktigt att investera i personalen och säkerställa att den kompetens finns som verksamheten eftersträvar. Som en del av det organisatoriska brandskyddet i företagets eller fastighetsägarens systematiska brandskyddsarbete (SBA), eller för verksamheter som vill höja kompetensen inom brandskydd rekommenderas utbildning i grundläggande brandskydd.

Innehåll

 • Brandteori
 • Utrymning och psykologi
 • Lagar och föreskrifter
 • Brand- och skadeförebyggande åtgärder
 • Handlingsplan vid brand
 • Praktisk övning med släckredskap
 • Brandrisker på arbetsplatsen

Heta arbeten
Arbeten som utförs med verktyg som alstrar värme eller avger gnistor benämns under samlingsnamnet Heta arbeten. För att få utföra dessa typer av arbeten eller för att få ansvara som brandvakt vid heta arbeten krävs ett giltigt certifikat.
Kursen syftar till att ge deltagaren kunskap om hur heta arbeten utförs på ett säkert sätt. Efter godkänt resultat ger utbildningen 5 års certifiering i Heta arbeten.

Innehåll

 • Allmänt om heta arbeten
 • Brandskyddsorganisation
 • Tillstånd och behörighet
 • Brandfarliga varor
 • Förebyggande brandskydd
 • Släckutrustning och brandsläckning
 • Arbetsredskap vid heta arbeten
 • Tätskiktsarbete
 • Försäkringsfrågor och ansvar
 • Definition - Heta Arbeten
 • Organisation

Boka brandskyddsutbildning - det räddar liv!