Tjänster

Sverige är ett av de länder som ställer högst krav på byggnaders brandskydd. Detta har även lett till att Sverige i ett internationellt perspektiv håller mycket hög klass. Brandskyddsexperten hjälper dig med utformningen av ditt brandskydd i projekteringens alla stadier, både i nya och befintliga byggnader. Vi hjälper dig med att upprätta brandskyddsdokumentationer, utföra analytiska utredningar, besiktningar och inventeringar avseende brandskydd samt bistå med ditt systematiska brandskyddsarbete.

Brandskyddsprojektering
Brandskyddsprojektering kan innefatta allt från tillbyggnad av ett lager till nybyggnation av ett köpcenter med tusentals besökare. Brandskyddsexperten eftersträvar att oavsett om projekteringen är i planeringsstadiet eller i slutskedet ge kunden en kostnadseffektiv lösning som uppfyller kraven i regelverken.

Brandskyddsdokumentation och brandritning
Sedan 1994 kräver alla bygglovspliktiga ändringar upprättande av brandskyddsdokumentation. Brandskyddsexperten tar fram de handlingar som krävs för att verksamheten skall kunna fungera. I projekteringsstadiet tas brandskyddsbeskrivning och brandritningar fram i syfte att redovisa kraven på brandskyddet. Efter godkänd slutbesiktning revideras handlingarna till relationshandling och brandskyddsdokumentation. Handlingen beskriver nu hur brandskyddet i byggnaden är utformat.

Förenklad dimensionering eller analytisk dimensionering
Enklare projekt kan med fördel projekteras genom förenklad dimensionering. För komplexa byggnader, projekt där extra flexibilitet krävs eller där det är ekonomiskt fördelaktigt kan analytisk dimensionering utgöra ett alternativ för att verifiera att byggnadens brandskydd uppfyller regelverkens krav. Exempel på detta är:

  • Dimensionering av brandgasventilation
  • Utredning av brandgasspridning
  • Utrymningsutredningar
  • Strålningsberäkningar

Systematiskt brandskyddsarbete
Enligt lagen om skydd mot olyckor skall fastighetsägare och verksamhetsutövare vidta de åtgärder som krävs för att förebygga brand och begränsa skador till följd av brand. Ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) skall därmed bedrivas i skälig omfattning och detta skall även dokumenteras. Genom ett väl fungerande SBA så minimeras risken för uppkomst av brand samt eventuella personskador och ekonomiska konsekvenser till följd av brand Brandskyddsexperten hjälper dig att hålla ordning på ditt SBA och säkerställa att de rutiner, utbildningar och dokumentationer som krävs på arbetsplatsen eller i fastigheten finns i erforderlig omfattning.

Brandskyddsinventering
Som en del av det systematiska brandskyddsarbetet eller som en allmän utredning av en byggnads brandskydd genomför Brandskyddsexperten brandskyddsinventeringar. Det befintliga brandskyddet utreds för att på så sätt ge kunden en bild på byggnadens brandskyddsstatus i förhållande till gällande regelverk. Detta kan utöver det systematiska brandskyddsarbetet vara en kostnadseffektiv utredning inför nyförvärv av fastigheter eller vid planering av fortsatt nyttjande av en fastighet.